ปฏิทินภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ปฏิทิน-ภาคการศึกษาที่-2-2566-พิเศษ 25 ต.ค.66