มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  ร่วมกับ สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช(อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ  ๙๖ พรรรษา

กิจกรรม

ทำบุญตักบาตร 

ทำวัตรเช้า-เย็น

ฟังบรรยายธรรมะ 

ปฏิบัติกรรมฐาน

ระหว่างวันที่ ๑-๕ กันยายน ๒๕๖๖

ณ อาคารปฏิบัติธรรมและหอฉัน เอส บี เฟอร์นิเจอร์ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ลงทะเบียนร่วมงาน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9dOGsHTrDV14UBtFksAK8QhY8JKQ4_pt2SmeSrCjFz3o2Xw/viewform?usp=sf_link

 

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม

๑. อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว/ผู้ปฏิบัติธรรมสวมชุดขาวตลอดโครงการ

๒. ยารักษาโรคประจำตัว

๓. ข้าวสารอาหารแห้งทำบุญตักบาตรตอนเช้าทุกวัน (พระสงฆ์ประมาณ ๕๐ รูป)

 

ติดต่อสอบถาม

๑. พระครูศรีปริยัติวิธาน, ผศ.ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๖๙-๘๔๒๖

๒. พระครูสิทธิวรวัฒน์ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๙๗-๑๖๕๖

๓. พระครูปลัด ธนภัทร อภิชาโน, ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐๖๑-๖๓๕-๕๙๒๗

๔ พระพงษ์สิริ สิริสมฺปนโน โทรศัพท์๐๙๘-๒๐๗-๘๒๐๔

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาษิต สุขวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดี โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๓๒-๕๒๐๒

๖. ดร.กรุณา มธุลาภรังสรรค์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๒๐-๔๙๗๔

๗. พระครูสมุห์ พรดนัย โทรศัพท์ ๐๖๓-๔๐๓-๘๐๒๖

 

 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ที่ 

เว็บไซต์ src.mbu.ac.th 

เพจ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย สามพราน นครปฐม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080901956123

 

MAPS แผนที่ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย สามพราน นครปฐม

และวัดสิรินธรเทพรัตนาราม

https://goo.gl/maps/wqdg6aTTtM6LXQix8