วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖
โดยเชิญผู้ทรงเกียตรติและคณาจารย์ ในพิธีรดน้ำดำหัว
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
นายศุภชัย สกุลเต็ม รองนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย
ผศ.ดร.ภาษิต สุขวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดี
ตลอดทั้งคณาจารย์ผู้ทรงเกียรติ บุคลากรฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส
นักศึกษาทุกรูป ทุกท่าน