Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
(นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2565

สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ https://e-mms.mbu.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นพระภิกษุ มีอายุไม่เกิน 60 ปี
– พรรษาไม่ต่ำกว่า 3 พรรษา
– มีวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมนักธรรมชั้นเอก
– มีวุฒิการศึกษาทางโลก ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
– มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
– คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักฐานการสมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
– สำเนาหนังสือสุทธิ (ทุกหน้า) 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก (ม.ปลาย) 1 ฉบับ
– สำเนาวุฒิการศึกษาทางธรรม (นักธรรมเอก) 1 ฉบับ
– สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (ชื่อต้องเป็นพระเท่านั้น) 1 ฉบับ
– สำเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร (ถ้ามี)
หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : งานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 26 หมู่ 7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
(หน้าซองโปรดระบุ : เอกสารสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน)
สอบถามรายละเอียด โทร. 098-7294733

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter