ตารางสอน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ตารางสอน ภาคพิเศษ ห้อง 1

ตารางสอน ภาคพิเศษ ห้อง 2

ตารางสอน ภาคพิเศษ ห้อง 3