ปฏิทินภาคปกติ

คณะศาสนาและปรัชญา  สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการปกครอง

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ตารางปฏิทิน คณะ ป ส ศ 2+2566