ตารางสอน ภาคปกติ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ตารางสอนเรียน ภาคปกติ เทอม 2+2566 คณะสังคมศาสตร์