ตารางสอน ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ตารางสอนเรียน ภาคปกติ เทอม 2+2566 คณะศึกษาศาสตร์ แก้ 30+10+66