ประกาศ

วิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภาคปกติ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา บัดนี้ได้ครบตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน และเห็นสมควรที่จะให้ประเมินผลด้วยการสอบปลายภาค
ในการนี้ วิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้กำหนดวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ ในระหว่างวันที่ 16, 18, 20, และ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566
โดยกำหนดวันเวลาดำเนินการ ดังนี้
วันที่ 2 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ประจำวิชาส่งข้อสอบ
วันที่ 6 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการจัดทำข้อสอบปลายภาค
วันที่ 16, 18, 20, 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566
วันที่ 25 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ประจำวิชารับข้อสอบไปตรวจ
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ส่งผลการสอบภาคการศึกษาที่ 1/2566
ให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด