ประกาศ

วิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะศาสนาและปรัชญา, คณะสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ