ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

เรื่อง : ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

ฉลองพระชนมายุครบ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก