โครงการสายสัมพันธ์พี่รักน้อง

รวมใจพ้องบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ อาคารปฏิบัติธรรมและหอฉัน เอส. บี. เฟอร์นิเจอร์