พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

– ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีกร นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

– ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– ประธานในพิธีฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ ,

– ผู้ร่วมพิธีฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, พระสงม์ เจริญชัยมงคลคาถ

– พิธีกร อาราธนาศีล, ประธานสงฆ์ ให้ศีล, ผู้ร่วมพิธีฯ รับศีล

– พิธีกร อาราธนาพระปริตร

– พระสงฆ์ ผู้บริหาร/ผู้แท่นองค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์

– ประธานสงฆ์ นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

– ประธานในพิธีฯ และคณะ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

– พระสงฆ์ อนุโมทนา ให้พร, ผู้ร่วมพิธีฯ กรวดน้ำ รับพร

– พิธีกร นำกราบลาพระรัตนตรัย