โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ศูนย์การศึกษาเพชรบุรี วัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

เวลา 08.00 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน

– จัดขบวนพาเหรด บริเวณหน้าอาคารเรียน

– ออกเดินทางไปยังสนามกี่ฬา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชราราม

พิธีเปิดโครงการ

– พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานในพีธี มอบหมายให้ พระมหาธนภัทร อภิชาโน, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตร์ นำบูชาพระรัตนตรัย 

– ผศ.ดร.ภาษิต สุขวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

– ดร.กรุณา มธุลาภรังสรรค์ กล่าวรายงานการจัดโดรงการ

– ผศ.ภาษิต สุขวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดงานและนำ

กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

ณ นามกีฬา โรงเรียนเทศบาล  วัคเนรัญชราราม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม