โครงการสายสัมพันธ์วันปฐมนิเทศ กิจกรรม SRC สานสัมพันธ์วันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาเพชรบุรี

พระมงคลธรรมวิธาน ผศ. ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย/ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา แนะนำ คณะผู้บริหาร อาจารย์-เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษา
ผู้อำนวยการวิทยาสัยศาสนศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิขาการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้แนวทางการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง กล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้แนวทางการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สายาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้แนวทางการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนและวัดผล งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานห้องสมุด งานกิจการนักศึกษา ขี้แจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ห้องเรียนศูนย์เพชรบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้แนวทางการศึกษา
ห้องเรียนวัดป่าวัดป่าชัยรังสี กล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้แนวทางการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม