โครงการ บ.ว.ร : นครปฐม

เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนผสานสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น

มมร.วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  รูปแบบ On site

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอสบี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

โครงการ บ.ว.ร : นครปฐม : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนผสานสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น มมร. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
– พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระครูสิริธรรมนิเทศ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
– รองอธิการบดี มหาวิทยาสัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโดรงการ
– ผศ.ดร. ภาษิต สุขวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์โครงการและกล่าวนำเสนอ พันธกิจ และแนวนโยบาย มมร.สธ. กับ โครงการ บ.ว.ร : นครปฐม : เครือชายประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อน
ผสานสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น มมร.วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

คลิกดู รูปภาพเพิ่มเติม