โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
วันกตัญญู สรงน้ำพระพุทธรูป ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้อาวุโส
ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ภาพเพิ่มเติม