Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑–๓ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง ๓ รอบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรอบที่ ๑ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ประกาศเมื่อวันที่ มกราคม ๒๕๖๕ และรอบที่ ๓ ประกาศเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ ศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดต่าง ๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

001-ประกาศการชำระค่าลงทะเบียนเรียน-ปี-2565-รอบ-1-3

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter