Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
เรื่อง ขอนิมนต์/เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระบบออนไลน์
ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการประเพณีวัน
สำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมเสวนาวิซาการเรื่อง “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา
รัฐ สร้างสุข” โดยใช้การประชุมในรูปแบบระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting, จึงประกาศให้อาจารย์
บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้ความรู้และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter