รายนามอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี

ดร.วันไชย์  กิ่งแก้ว

Ph.D. (Sanskrit), M.A. (Sanskrit)

พธ.บ. (ครุศาสตร์), ป.ธ.3, น.ธ.เอก

พล.ร.ต.รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

M.A. (Political science)

M.Phil. (Political science)

พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ป.ธ.9, น.ธ.เอก

ดร.อุดมกฤษฎิ์  ศรีนนท์

Ph.D. (Linguistics)

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ดร.สุพิชัย  ศิริรักษ์

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย), น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)

ดร.ฐากูร  หอมกลิ่น

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

ดร.วันชัย แสงสุวรรณ

น.ด. (นิติศาสตร์)

ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

นายสมฤทธิ์  ไชยวงศ์

รป.ม. (การเมืองการปกครอง)

น.บ. (นิติศาสตร์)

นางสาวร่มปรางค์  สวมประคำ

น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)

ดร.ทอฝัน  เมธีปฏิภาน

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

ศศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ดร.วิจิตรา  ตะโกพร

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

พ.ท.ดร.คีรีบูรณ์ จำปาเทศ

Ph.D. (Management Science)

ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ)