มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

เลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

โทร. 02-429-1663  แฟ๊กซ์ 02-429-1242

E-mail: srcmbu2533@gmail.com