กิจกรรม โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

มหาวิหยาลัยมหามกุฎราชวิทยลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาคค่ำ (กิจกรรมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.