โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓  เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธราชวิทยาลัย  ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ และวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๗ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน ๒๕๖๓

เวลา ๑๗.๐๐ น. ภาคค่ำ (วันแรก) ลงทะเบียน รับเอกสารเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี ในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ผศ.ดร. ภาษิต สุขวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ถวายสักการะ

เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ผู้เข้าปฏิบัติธรรมอาราธนาศีล ๘ พร้อมเพรียงกัน ประธานในพิธี ให้ศีล ๘ ให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรม พิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์

เวลา ๒๑.๔๐ – ๒๒.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล นำโดย พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

เวลา ๐๔.๓๐ น.วันเสาร์ที่ ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน ๒๕๖๓ ภาคเช้า (วันที่ ๒) ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว ทำวัตรเข้า เจริญจิตภาวนา นำโดย พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี

เวลา ๐๗.๐๐. – ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า

 

เจริญจิตภาวนา โดย พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี และคณะวิทยากร พักดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนตามอัธยาศัย


เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.เจริญจิตภาวนา โดย พระปริยติธรรมเมธี รองอธิการบดีและคณะวิทยากร


๑๖.๐๐ -๑๗.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น / พิธีปิด /รับประกาศนียบัตร เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2019. All rights reserved.