พิธีซ้อมย่อยการรับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

พิธีซ้อมย่อยการรับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (จปร) ชั้นล่าง วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีซ้อมย่อยการรับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยจุดธูป-เทียน นำบูชาพระรัตนตรัย

ตัวแทนบัณฑิตถวายเครื่องสักการะต่อประธานในพิธี

 

 

พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์ ผศ,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์กล่าวถวายรายงาน

 

ประธานกล่าวสัมโมทนียกถาและให้โอวาท

 

นักศึกษารุ่นน้อง “รำอวยพรอ้อนหวาน” แสดงความยินดีกับว่าทีบัณฑิต

พระสงฆ์ทั้งหมดเจริญพระชัยยะมงคลคาถาพร้อมกัน(ประพรมน้ำพุทธมนต์)

บันทึกภาพพร้อมกัน

Copyright © 2019. All rights reserved.