มุทิตาสักการะ ในวาระเกษียณอายุราชการ พระครูประสาทรสรธรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ พระครูประสาทรสรธรรม (ปราโมทย์ อาภรณ์) ประธานสงฆ์วัดปางบรรพวัฒนาราม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ถึงวาระเกษียณอายุราชการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงได้จัดงานมุทิตาสักการะ ในวาระเกษียณอายุราชการให้ท่าน

เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมกันที่อาคาร จปร.

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทักษิณานุปทาน ๑๐ รูป

 

 

เวลา ๑๐.๓๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษยานุศิษย์ ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะ

Copyright © 2019. All rights reserved.