คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี

ถวายมุทิตาสักการะ พระสุธรรมาธิบดี (หลวงปู่แบน กิตฺติสาโร) ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปีนี้ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ และมมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในวันอังคาร ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี พระชันษา ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์

เวลา ๑๐.๐๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เข้าสักการะ พระสุธรรมาธิบดี

Copyright © 2019. All rights reserved.