พี่รักน้องรวมใจพ้องบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เป็นต้น

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงจัดให้มีการไหว้ครูขึ้นเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ จึงจัดให้มีการไหว้ครูขึ้น วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ อาคาร จปร. ชั้น ๑

 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปริยัติธรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระปริยัติธรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล และกล่าวให้โอวาท

มอบเกียรติบัตร คณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ขับร้องบทไหว้ครู ปาเจรา / ร้องเพลงพระคุณที่สาม/ พิธีไหว้ครู

 

 

 

รำบายศรี

 

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ของรุ่นพี่แต่ละชั้นปี

Copyright © 2019. All rights reserved.