บุคลากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์

 

พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์,ผศ,ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

พระครูอรรถจริยานุวัตร,ดร.

อาจาร์ประจำ/ฝ่ายจัดการศึกษา

  1. พระมหาสุขพล  ปุณฺณสุโข

    อาจารย์ประจำ

พระครูสิริธรรมนิเทศ,ผศ.,ดร.

อาจารย์ประจำ

พระปลัดสุรศักดิ์ ปุณฺณวุฒฺโฑ

อาจารย์ประจำ

พระมหาไพสิฐ อภิชาโน,ดร.

อาจารประจำ

พระครูปลัดวรวัตร

นักวิชาการศึกษา

พระสมชัย กิตติญาโณ,ดร.

   ฝ่ายจัดการศึกษา

ผศ.ดร. ภาษิต สุขวรรณดี

อาจารย์ประจำ/ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.มานพ นักการเรียน

อาจารย์ประจำ

ดร.วิญญู กินเสน

อาจารย์ประจำ

ดร.กรุณา มธุลาภรังสรรค์

อาจารย์ประจำ

นายสุดใจ ภูกงลี 

อาจารย์ประจำ

นายสุวรณ์ จันขอนแก่น

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน และวัดผล

นายเจริญ ทุนชัย

อาจารย์ประจำ

นางสาวเบญจมาศ ศรีมีงาม

เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพการศึกษา

แม่ชีสุธิพรรณ  อินไข่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียน / และวัดผล

นางสาวฉัชศุภางค์ สารมาศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัณฑิตวิทยาลัย)

Copyright © 2019. All rights reserved.