ติดต่อ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐
โทร. ๐๒-๔๒๙-๑๖๖๓  แฟ๊กซ์ ๐๒-๔๒๙-๑๒๔๒ E-mail: somkiat.cs@gmail.com

 

Copyright © 2019. All rights reserved.