FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ประกาศ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพีื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำดอกไม้จันทน์ มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เพื่อมอบให้ประชาชนใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้เชิญวิทยากรจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรี มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดังกล่าว ในวันพุธที่  ๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ จปร.


ดังนั้น มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มมร วิทยาเขตสิรินธราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

หมายเหตุ ประเปลี่ยนแปลงวันที่ เป็นในวันพุธที่ ๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ .