FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

**********
เรื่อง กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


ตามที่ ศูนย์บริการวิชาการ ได้ดูแลรับผิดชอบ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๑ จังหวัด จำนวน ๕๒๕ รูป ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดโครงการอบรมพระสอนศีลธรรมขึ้น ๓ ครั้งดังต่อไปนี้

 

ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่ม เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่อบรม อาคาร จปร ชั้น ๑ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร
และสมุทรสงคราม จำนวน ๒๓๐ รูป

 

ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่อบรม วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ (เขาดิน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๓๕ รูป

 

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่ม เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่อบรม หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี
ประกอบด้วย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี และตราด จำนวน ๖๐ รูปประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘


( พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ.)
รักษาการรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๙-๑๖๖๓ ต่อ ๓๒
พระพงษ์ศิริ สิริสมฺปนฺโน ๐๘๔-๓๑๙-๓๒๒๗