FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

กำหนดการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 

กำหนดการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
ณ ห้องประชุม อาคาร จปร. ชั้น ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
**********

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ภาคเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมพร้อมกันที่ห้องประชุม อาคาร จปร. ชั้น ๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ. รักษาการรองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงาน
ประธานในพิธี ให้โอวาทและกล่าว เปิดงาน
เวลา ๐๙.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน”
โดย พระเทพวิสุทธิกวี ,ดร. ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล


ภาคบ่าย


เวลา ๑๒.๓๐ น. แจ้งผลการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โดย พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
เวลา ๑๔.๐๐ น. ฟังคำชี้แจง/การเขียนรายงานปฏิบัติการสอน จากเจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เวลา ๑๕.๑๕ น. พักฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


๐-๒๔๒๙-๑๖๖๓ ต่อ ๓๒
๐๘๔-๓๑๙๓๒๒๗