FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมครูพระ 17-18 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย phorndhanai 67
คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี เขียนโดย phorndhanai 74
โครงการสัมมนาวิชาการรูปแบบกการสอนพระพุทธศาสนาของประเทศในประชาคมอาเซียน เขียนโดย phorndhanai 60
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยกับการเรียนการสอน” เขียนโดย phorndhanai 58
ต้อนรับพระกลับจากไปปฏิบัติกรรมฐาน เขียนโดย phorndhanai 77
ประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย เถลิงศกใหม่วิถีพุทธ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย phorndhanai 143
บวชเณรภาคฤดูร้อน 2561 เขียนโดย phorndhanai 115
ประกาศ รายชื่อบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสอบ ชั้น ๑ อาคาร จปร เขียนโดย phorndhanai 167
โครงการประชุมสัมมา คณะกรรมการติดตามแผน ป.QA 01 - 06 และฝึกอบรมให้คณาจารย์ ใช้ระบบ e-port เขียนโดย phorndhanai 155
สอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย somkiat 234