FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา มาฆบูชา

 

 

วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

ความสำคัญ วัน มาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์ ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

มีประวัติความเป็นมา
๑. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ คือ

- วันนั้นเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

- พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้ นัดหมาย

- สงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖

- พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจาก พระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่มีองค์ประกอบสำคัญดังกล่าว จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต และในโอกาสนี้พระพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
๒. การถือปฏิบัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย พิธีวันมาฆบูชานี้ เดิมทีเดียวในประเทศไทยไม่เคยทำมาก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงถือตามแบบของโบราณบัณฑิตที่ได้นิยมกันว่า วันมาฆะบูรณมี พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์เป็นวันที่พระอรหันต์สาวกของ พระพุทธเจ้า ๑,๒๕๐ รูป ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา นักปราชญ์จึงถือเอาเหตุนั้นประกอบการสักการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ สาวก ๑,๒๕๐ รูปนั้น ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส

การประกอบพิธีมาฆะบูชา ได้เริ่มในพระบรมมหาราชวังก่อนในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพิธีการพระราชกุศลในเวลาเช้า พระสงฆ์ วัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชประดิษฐ์ ๓๐ รูป ฉันในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลาค่ำ เสด็จออกทรงจุดธูปเทียนเครื่อง มนัสการแล้ว พระสงฆ์สวดทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว สวดมนต์ต่อไปมีสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ด้วย สวดมนต์จบทรงจุดเทียนรายตามราวรอบ พระอุโบสถ ๑,๒๕๐ เล่ม มีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีการเทศนา โอวาทปาติโมกข์ ๑ กัณฑ์เป็นทั้งเทศนาภาษาบาลีและภาษาไทย เครื่องกัณฑ์ มีจีวรเนื้อดี ๑ ผืน เงิน ๓ ตำลึง และขนมต่าง ๆ เทศนาจบพระสงฆ์ ซึ่งสวดมนต์ ๓๐ รูป สวดรับการประกอบพระราชกุศลเกี่ยวกับวันมาฆบูชาในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองทุกปีมิได้ขาด สมัยต่อมามีการเว้นบ้างเช่น รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จออกเองบ้าง มิได้เสด็จออกเองบ้างเพราะมักเป็นเวลาที่ประสบกับเวลาเสด็จประพาส หัวเมืองบ่อย ๆ หากถูกคราวเสด็จไปประพาสบางปะอินหรือพระพุทธบาท พระพุทธฉาย พระปฐมเจดีย์ พระแท่นดงรัง ก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชา ในสถานที่นั้น ๆ ขึ้นอีก ส่วนหนึ่งต่างหากจากในพระบรมมหาราชวัง
สำหรับวันมาฆบูชาในปี ๒๕๖๒ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ภาคค่ำ
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรมโดยพระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 


เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยายจากพระวิปัสนาจารย์ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์

 

เวลา ๒๐.๑๕ – ๒๒.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญจิตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล นำโดย พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันมาฆบูชา)

 

เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา นำโดย พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณะวิทยากร

 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เจริญจิตภาวนา โดย พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณะวิทยากร

 

 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เจริญจิตภาวนา โดย พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดีและ


๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. มอบประกาศนียบัตร/ ปิดถ่ายภาพร่วมกัน / เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ.