FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

พิธีการบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๙ ปี คล้ายวันสถาปนา

พิธีการบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๙ ปี คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก จปร. ชั้น ๑) วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นับแต่ โดยในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเททองหล่อพระประธาน สำหรับประดิษฐาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วางศิลาฤกษ์หอฉันและกุฏิ ญสส. ถือวันอันเป็นมงคลนี้ ว่าเป็นวันสถาปนาวิทยาเขต และประทานนามว่า “วิทยาเขตอ้อมน้อย” ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นต้นมา

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จราชดำเนินมายังวิทยาเขตอ้อมน้อย เพื่อเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. และได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย “

 

 

 

เวลา ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา และศิษย์เก่าพร้อมกันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(ตึก จปร. ชั้น ๑)

 


เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

 

เวลา ๐๙.๑๕ น. หลังจากนั้นพระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และนักศึกษาที่ได้รับยกย่อง

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย เป็นประธานชักถวายผ้าป่า

เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐ รูป มาติกาบังสุกุล / เจริญพระพุทธมนต์

 

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร / รับประทานอาหารพร้อมกัน/เสร็จพิธี

 


ในการนี้ ได้เชิญนักศึกษา คณะศิษย์เก่า วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปร่วมบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๙ ปี