FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ยกย่องเชิดชูเกียรติ สานสายใยสัมพันธ์ วันเกษียณ ดร. วันไชย์ กิ่งแก้ว

ยกย่องเชิดชูเกียรติ สานสายใยสัมพันธ์ วันเกษียณ ดร. วันไชย์ กิ่งแก้ว 2538 -2561 ห้องประชุมชั้น 1 ตึก จปร. มหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

 

เวลา 13.00 น. พระภิกษุ สามเณร ผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่นักศึกษา และผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ อาหารเฉลิมพระเกียรติ จปร. ชั้น 1

 

 


เวลา 13.30 น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการรองอธิการบดี ในพิธีจดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย


พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์,ผศ.ดร. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนตร์ ถวายรายงาน

 

 


พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการรองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน

 


ผู้เกษียณถวายสักการะ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์,ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  พิธีกรอ่านเกียรติประวัติผลงานผู้เกษียณ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

ประมวลภาพวันเกษียณอายุ ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว