FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา  16 กันยายน 61 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. ชั้น 1


สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คืออะไร
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติเพื่อสังคมและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน (ชั่วคราว) นับเป็นระบบที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง (Work integrated Learning : WIL) ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่นักศึกษา
การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงาน (ชั่วคราว) ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่พบเจอและฝึกการสังเกต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและความต้องการด้านงานอาชีพชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้กระบวนการสหกิจศึกษายังทำให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ


เวลา 08.30 น. ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศลงทะเบียน


เวลา 09.00 น. พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์ ผศ,ดร. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียน และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและเปิดการอบรม

 

พระปลัดสุรศักดิ์ ปุณฺณวุฒโฑ อาจารย์ประจำหลักสูตร กล่าวรายงานจุดประสงค์ของโครงการ

 

เวลา 09.30 น. ดร. ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำงาน ยุค 4.0

 

 

ประมวลภาพการปฐมนิเทศการฝึกสหกิจนักศึกษา