FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน และเป็นการสนองนโยบายของรัฐ โดยจัดให้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเชิญวิทยากรทีมีความรู้และสบการณ์ด้านการปราบปรามและป้องกันภัยยาเสพติด บรรยายให้ความรู้ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. กำหนดการโครงการต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 


เวลา ๐๘.๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกัน ณ บริเวณกลางตลาดพันล้าน

 

เวลา ๐๙.๓๐ น. จัดขบวนพาเหรด

เวลา ๑๐.๐๐ น. เดินขบวนพาเหรด จากตลาดพันล้าน สู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีกล่าวรายงานโดย พระครูศรีปริยัติวิธาน ดร. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการศูนย์บริการวิชาการ ประธานโดยพระปริยัติธรรมเมธี รักษาการรองอธิการบดี กล่าวสัมโมทนียถาและเปิดโครงการ
สำหรับปี ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความคิดที่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง

 


 

 

 

เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรม เรื่องการรณรงณ์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้โทษสถานศึกษาและชุมชน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 


นำกล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
มอบของที่ระลึก


เวลา ๑๖.๓๐ น. ปิดโครงการ ถ่ายภาพร่วมกัน

 

ประมวลภาพโครงการต้านภัยยาเสพติด