FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร จปร. ชั้น ๑

 


เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย /กล่าวให้โอวาทนักศึกษา

  

เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล

 


 

มอบเกียรติบัตร คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

บายศรีสู่ขวัญ โดยพระอาจารย์สุวรรณ์ กมฺมสุโภ และอาจารย์สุวรณ์ จันขอนแก่น

 

 

 


ชมรมการแสดงโดยชมรมดนตรี SRC BAND

 

 

เวลา 12.30 น. นักศึกษาทุกคน / ปราณีต  ชั้น 1 ประกวด Freshy Boys Freshy Girts กิจกรรมรับน้องใหม่

  

 

 

 

   ประมวลภาพไหว้ครู