FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ในปีนี้วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงจัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดการ   วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  ภาคเย็น

 

 

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  ผู้เข้าปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ห้องประชุมอาคาร ผิน สุวโจ

 

 

เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. วิธีเปิดการอบรม
พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร. กล่าวถวายรายงาน   ผู้เข้าปฏิบัติธรรมอาราธนาศีล ๘  พร้อมเพียงกัน   ประธานในวิธีให้ศีล ๘ ให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรม

 

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ทำวัดสวดมนต์เย็น พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณะวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

 

 


เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ฟังธรรมบรรยายธรรม(สมถและวิปัสสนากรรมฐาน)
โดย พระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม

 

 

 


เวลา ๒๑.๓๐ – ๒๒.๓๐ น. เจริญจิตภาวนา พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณะ

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันมาฆบูชา)ภาคเช้า

 

เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทำวัดเช้า เจริญจิตภาวนา


เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาอาหารเพล/รับประทานอาหารเพล