FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา บัดนี้ ได้ครบตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน และเห็นสมควรที่จะให้มีการประเมินผลด้วยการสอบปลายภาค


ดังนั้น วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ฝ่ายจักการศึกษา วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงกำหนดวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคปกติทั้ง ๓ คณะในระหว่างวันที่ ๑๕, ๑๙, ๒๑, และ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐