FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

มุทิตาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐

กำหนดการมุทิตาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐


ภาคเช้า

 


เวลา ๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/บัณฑิต/นักศึกษา/ผู้ร่วมงาน/ผู้ร่วมงาน พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ตึก จปร.

 


- พิธีกรกล่าวต้อนรับคณาจารย์/ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต/นักศึกษา/ผู้ร่วมงาน

 

 

 


เวลา ๐๙.๐๐ น. ตัวแทนบัณฑิตฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์ถวายสักการรองอธิการบดี

 

 

 


- พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการรองอธิการบดี ให้โอวาท กล่าวสัมโมทนียกถา

 

พระครูศรีปรืยัติวิธาน,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารวิชาการ การให้ข้อคิดกับบัณฑิตใหม่

 

 อาจารย์มานพ นักการเรียน อาจารย์ประจำ 


- ผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/บัณฑิต/นักศึกษา/ผู้ร่วมงาน/ผู้ร่วมงานถ่ายรูปร่วมกัน

 

 

 

เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/บัณฑิต/นักศึกษา/ผู้ร่วมงาน/ผู้ร่วมงานพร้อมกันทีบริเวณจัดงาน

 

 

 

 


-พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/บัณฑิต/นักศึกษา/ผู้ร่วมงาน