FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร มมร

โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๒๕- ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้รับอุดหนุนงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องตามนโยบายการบริหารและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ
ทั้งนี้โดยแนวนโยบายการบริหารงบประมาณภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกำหนดให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อนกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแผนการใช้ง่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้จัดประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขึ้น เพื่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายภายในเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล สอดคล้องกับแผนกกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาล กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้จัดประชุมสัมมนาการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สร้างความตระหนักรู้ในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อองค์กร
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อองค์กร การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร มมร พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน

 

พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

 


เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อองค์กร : กรณีศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร มมร โดยพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


เวลา ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.

 

 

 

 

 

การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน๒๓๓ รูป/คน