FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

สัมมนาทางวิชาการ : ศาสนากับการเมือง

ด้วยทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย โดยนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๔ (ภาคปกติ) ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ศาสนากับการเมือง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนการสอนรายวิชา สัมมนาศาสนากับการเมือง และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธ์และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่น “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลและนักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร. 


- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 


- ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ กล่าวรายงาน การจัดสัมมนาทางวิชาการ

 


- พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร.  กล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ

 

  

 

 

 

 

 

เวลา ๑๔.๐๐ น. บรรยาย หัวข้อเรื่อง ศาสนากับการเมือง โดย พระครู

 

เวลา ๑๖.๐๐ น. มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และร่วมถ่ายรูปหมู่