FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

๒๕ ปี ใต้ร่มเสลา ร้อยรัก รวมใจ สายสัมพันธ์ แด่อาจารย์สิทธิพล พงษ์เก่า

๒๕ ปี ใต้ร่มเสลา ร้อยรัก รวมใจ สายสัมพันธ์ แด่อาจารย์สิทธิพล พงษ์เก่า เกษียณอายุราชการ อาจารย์สิทธิพล พงษ์เก่า(อ.แขก)นับเป็นอาจารย์รุ่นแรก ที่ได้บรรจุรับราชาการ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย นับแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอน แต่ปี พุทธศักราช ๒๕๓๓ เป็นต้นมา เป็นระยะเวลารับราชการที่วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเวลา ๒๕ ปี แต่เนื่องจากอาจารย์สิทธิพล เกิดหลังวันที่ ๓๐ กันยายน จึงได้มาเกษียณอายุราชการในปีนี้

 

 

 

พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

  

 

นายมาโนช มาละการ ผู้ช่วยอธิการบดี เชีญอาจารย์ สิทธิพล พงษ์เก่า ออกมากล่าวแสดงความรู้สึก

อาจารย์สิทธิพล พงษ์เก่า อาจารย์ประจำ กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นวิทยาเขตใหม่ ที่ได้เข้ามาทำงาน ครั้งแรก ทำหลายหน้าที่ เป็นทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ผู้ช่วยอธิการบดีจนถึงนักการ จนหลาย ๆ คนเข้ามาติดต่อต่างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักการ

 

พระครูสิริธรรมนิเทศ,ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ กล่าวถึงเรื่องราวในอดีต

 

พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร. ผู้อำนายการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวถึงอาจารย์สิทธิพล พงษ์เก่าในตอนหนึ่งว่า อาจารย์สิทธิพงษ์เก่า เป็นผู้ชักชวนคะยั้นคะยอให้ทำงานที่วิทยาเขตสิรินธรแห่งนี้ จากไปรู้สึกใจหายที่จะขาดผู้ที่มากด้วยประสบการณ์เยี่ยงอาจารย์สิทธิพล