FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดวันไหว้ครูและรับน้องใหม่วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร จปร. ชั้น ๑

 


เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน/รับเอกสาร

 


 

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการรองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

 

กล่าวให้โอวาทนักศึกษา/ มอบเกียรติบัติ คณะกรรมการนักศึกษาปริญญาตรี,ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 


ขับร้องบทไหว้ครู ปาเจรา/พิธีการไหว้ครู

 

 

 

 

 

บายศรีสู่ขวัญ โดยอาจารย์สุวรณ์ จันขอนแก่น

สู่ขวัญ

 


เวลา ๑๑.๓๐น. ฉันภัตตาหารเพลรับประทานอาหาร

 

 


เวลา ๑๒.๓๐ น. นักศึกษาทุกรูป/คน พร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร จปร. ชั้น ๑
ประกวด Freshly Boys, Freshly Girl

 

 

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ของรุ่นพี่แต่ละชั้นปี