FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานประชุมสัมมนาภายใต้ชื่อ “งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒” ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา สื่อมวลชนและองค์กรภาคีเครือข่ายด้วยสำนึกแห่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการระดมแนวความคิดจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นแนวทางในการปกป้องคุ้มครอง การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนต่อไปและนำผลที่ได้จากการระดมแนวคิดยื่นเสนอแต่รัฐบาลต่อไป

กำหนดการ โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ งานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ภาคเข้า

 


เวลา ๐๗.๓๐ ๐๘.๓๐ น ลงทะเบียน รับเอกสาร เข้าห้องประชุม


.เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒


-พระธรรมกิตติเมธี,ดร.เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

 


-พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี มอบของที่ระลึก

 


-นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาสถวายของระลึกประธานพิธีเปิด


-พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน


-พระธรรมกิตติเมธี,ดร.เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพิธี กล่าวสัมโทนีกถา

 

-ถ่ายภาพหมู่


-นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวต้อนรับ

 

 


๐๙.๒๐ – ๑๑.๓๐ น เสวนา เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพุทธศาสนา” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

–วิทยากร (วัด) พระธรรมกิตติเมธี,ดร. เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

วิทยากร (บ้าน) นายประพจน์ ภู่ทองคำ นักสื่อสารมวลชนอิสระ
วิทยากร (โรงเรียน) ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.


ผู้ดำเนินรายการโดย นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล