FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

พิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ พระสุนทรธรรมโสภณ, รศ,ดร.

พิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ พระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน (ธ)และร่วมฟังบรรยายทางวิชาการเรื่อง ประชากร การเลือกและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการวิจัยโดย ผศ,ดร.ว่าที่พันตรีนพดล เจนอักษร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเรียน ๑๑๓ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๑๐.๐๐ น. ศิษยานุศิษย์ถวายสักการะ พระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระพิธีการ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

 

 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การเลือกประชากรการสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย” โดย ผศ,ดร.ว่าที่พันตรีนพดล เจนอักษร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ของพระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ.ดร.  

 

 ตัวอย่างเทคนิคการเลือกตัวอย่าง เลือกตามโอกาศทางสถิติมี ๔ ได้แก่ ๑. การสุ่มอย่างง่าย ๒. การสุ่มแบบแบ่งประเภท ๓. การเลือกอย่างมีระบบ ๔. การเลือกแบบแบ่งกลุ่ม  หรือ การสุ่มไม่ตามโอกาสทางสถิติมี  ๔ ได้แก่ ๑. การเลือกแบบบังเอิญ ๒. การเลือกตามความสะดวก ๓. การเลือกแบบโควต้า ๔. การเลือกแบบเจาะจง