FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พระนักศึกษา ทำสามีจิกรรม แก่พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) “หลวงปู่”

วลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๐๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) “หลวงปู่” ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร / รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ กล่าว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่จำพรรษา ณ วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้ การถวายสักการะ เนื่องในวันเข้าพรรษานั้น เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาริเริ่มมีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เพื่อจะให้ทราบจำนวนพระภิกษุจำพรรษาในอาวาสนั้น ๆ ว่ามีจำนวนภิกษุมากน้อยเท่าไหร่ จึงได้ปฏิบัติถวายสักการะดังกล่าว สำหรับพรรษานี้ มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน ๘๙ รูป สามเณร จำนวน ๑๑ รูป รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ รูป

 

 

พระธรรมวราจารย์ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ให้อาจารย์เจ้าหน้าที่สร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมชาวโลก โดยเฉพาะทำให้วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์นี้ ก้าวสู่ AEC ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 


พระธรรมวราจารย์ ได้ฝากให้ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา อาคารสถานที่ของ วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ แห่งหนี้ ให้เป็นที่ดูแล้วเจริญตา สบายอารมณ์ ควรแก่การอยู่อาศัย

 

จากนั้นพระภิกษุได้ทำสามีจิกรรมแก่ พระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ. รองอธิการดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์


การทำสามีจิกรรม เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยความสงบนสุข หมายถึงการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน โอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมโดยนิยมมีดังนี้

 

 

 

๑) ในวันเข้าพรรษา ทำกับภิกษุสามเณรในวัดเดียวกัน
๒) ในระยะเข้าพรรษา หลังเข้าพรรษาระยะประมาณเจ็ดวัน ทำกับท่านที่เคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัดกัน
๓) ในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่น หรือถิ่นอื่น นิยมทำต่อผู้มีอาวุโสกว่า เป็นการลาจากกัน


 


สามีจิกรรมแบบขอขมาลาโทษ ทำนอกพระอุโบสถ หรือนอกอาวาส
๑) จัดเครื่องสักการะ คือ ดอกไม้ ธูปเทียน ครองผ้าให้เรียบร้อย ถ้าเป็นพระภิกษุให้พาดสังฆาฏิด้วย
๒) ถือพานดอกไม้ ธูปเทียน ประคองสองมือเข้าไปหาท่านที่จะขอขมา คุกเข่าลงตรงหน้า ระยะห่างกันศอกเศษ วางพานทางซ้ายมือของตน กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์สามครั้ง แล้วยกพานขึ้นประคองสองมือแค่อก กล่าวคำขอขมา
๓) เมื่อท่านที่ตนขอขมากล่าวคำให้อภัยโทษแล้ว พึงรับคำตามแบบนิยม ถ้าท่านที่ตนขอขมาให้พรต่อท้าย พึงรับคำว่า สาธุ ภนฺเต แล้วน้อมพานเข้าไปประเคน และกราบอีกสามครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

 

สามีจิกรรม แบบถวายสักการะ เตรียมเครื่องสักการะอย่างเดียวแบบขอขมา ในการทำแบบนี้ผู้ที่ตนทำไม่จำเป็นต้องแก่อาวุโสกว่าตน ถ้าตนอาวุโสอ่อนกว่าพึงกราบสามครั้ง ถ้าอาวุโสแก่กว่าไม่ต้องกราบ เพียงแต่รับไหว้โดยนั่งพับเพียบประนมมือในเมื่อผู้อ่อนอาวุโสกว่ากราบ เป็นอันเสร็จพิธี