FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

อบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อบรมครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  สถานที่อบรม อาคาร จปร ชั้น ๑ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จำนวน ๒๓๐ รูป
ศูนย์บริการวิชาการ ได้ดูแลรับผิดชอบ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๑ จังหวัด จำนวน ๕๒๕ รูป ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดโครงการอบรมพระสอนศีลธรรมขึ้น ๓ ครั้งดังต่อไปนี้

ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่ม เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่อบรม อาคาร จปร ชั้น ๑ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร
และสมุทรสงคราม จำนวน ๒๓๐ รูป

ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่อบรม วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ (เขาดิน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๓๕ รูป

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่ม เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่อบรม หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี
ประกอบด้วย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี และตราด จำนวน ๖๐ รูป 

 

 

เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมพร้อมกันลงทะเบียน รับเอกสาร

 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมพร้อมกันที่ห้องประชุมอาคาร จปร. ชั้น ๑

 

 

 

 เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ. รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการกล่าวรายงาน และกำหนดการอบรมโครงการ 

 

 

เวลา ๙.๓๐ น. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙, Ph.D. อาจารย์ประจำคณะศาสนาและปรัชญา ภาควิชาพุทธศาสตร์ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์” กล่าวถึงพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้ตระหนักถึงระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ควรมีเมตตามากเกินไป หรือถือข้อบังคับมากเกินไป

 

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแจ้งผลการดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สิ่งทีสังคมคาดหวังพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้คำนึงถึงจริยวัตรสารรูป

 

 

เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพงษ์ศิริ  สิริสมฺปนฺโน เจ้าหน้าที่ประจำโครงการชี้แจง/การเรียนรายงานปฏิบัติการสอน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  และกำหนดระยะเวลาในปีงบประมาณ โดยมีกำหนด 

การปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๑.แบบรายงานผลปฏิบัติการสอน ส่งภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน หรือส่งมาทั้ง ๕เดือน หลังจากสอนไปแล้ว ประมาณ ๔ เดือน หมดเขตส่งรายงานปฏิบัติการสอน วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๒.หนังสือนำ ทางโรงเรียนเป็นผู้ออกให้เท่านั้น โดยมีลายเซ็นและประทับตราของผู้มีตำแหน่งบริหารของโรงเรียนนั้น ๆ
๓.ตารางสอน ๑ ชุด ที่โรงเรียนจัดให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๔.เกียรติบัติการอบรม ส่งภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เท่านั้น

 

เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร และให้โอวาท และกล่าวปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนผ่านโครงการท้ังสิ้น ๒๒๔ รูป มีพระสอนศีลธรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ ๓๙ รูป มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่เป็นพระสอนศีลธรรมเก่า ๑๘๕ รูป  ซึ่งมีจำนวน ๒๓๐ รูป ฉะนั้นพระสอนศีลธรรมเก่าที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม ๔๔ รูป

 

 ผู้เข้าอบรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน